Students
Current PhD Students
            o   Zachary Benavides o   Hongbo Li* o   Bryan Duane Rowe II o   Arash Alavi**
            o   Gurneet Kaur o   Abbas Mazloumi o   Chengshuo (Bruce) Xu o   Xiaolin Jiang
            o   Sayanton Vhaduri      

                       
                  *   co-advised by Zizhong Chen **   co-advised by Zhiyun Qian

PhDs Graduated